Menu

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin stanowi ogólne warunki umów sprzedaży wysyłkowej prowadzonej na terenie Polski przez Zakład Optyczny Hilary ul. Lawendowa 9 80-840 Gdańsk zawieranych przy wykorzystaniu serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem hilary.profit24.biz (dalej SERWIS).
 2. Składanie zamówień
  1. Możliwość składania zamówień w Serwisie mają wyłącznie klienci (pacjenci), którzy przed złożeniem zamówienia przeszli specjalistyczne badanie wzroku i dopasowanie soczewek kontaktowych oraz otrzymali klucz rejestracyjny, umożliwiający zalogowanie się w Serwisie (dalej „Klienci”).
  2. Zamówienia w Serwisie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  3. Aktualne informacje o dostępnym asortymencie znajdują się na stronach Serwisu. Przyjmuje się jedynie zamówienia na komplety soczewek kontaktowych w oryginalnych opakowaniach producenta, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Serwisie. Nie prowadzi się sprzedaży soczewek kontaktowych na sztuki lub w ilościach innych niż wskazane na stronach Serwisu.
  4. Składając Zamówienie klient potwierdza, że rodzaj oraz parametry zamawianych soczewek kontaktowych są zgodne z wynikami specjalistycznych badań wzroku i dopasowania soczewek kontaktowych.
  5. Złożenie zamówienie następuje przez wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia i naciśnięcie przycisku „Zamawiam” (złożenie oferty przez Klienta).
  6. Zakład Optyczny Hilary niezwłocznie potwierdzi wpłynięcie zamówienia Klienta na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zamówienia. Potwierdzenie zamówienia nastąpi po wpłynięciu należności na konto Zakład Optyczny Hilary.
  7. Informacje zamieszczone na stronach Serwisu uważa się za zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 3. Płatność
  1. Klient może dokonać płatności za towary zakupione w Serwisie przelewem bezpośrednim na rachunek Zakład Optyczny Hilary;
  2. W przypadku płatności przelewem bezpośrednim należy przelać wyliczoną kwotę na rachunek Zakład Optyczny Hilary nr 25 1050 1764 1000 0022 4205 9836. W tytule płatności należy podać numer zamówienia. Zamówienie zostanie skierowane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.
  3. Koszty dostawy obciążają Sprzedającego.
  4. Na żądanie klienta jest wystawiana faktura VAT.
 4. Realizacja zamówienia
  1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni.
  2. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego towary o różnym czasie dostępności, którego realizacja następuje w jednej przesyłce, czas realizacji zamówienia jest czasem realizacji dla najpóźniej dostępnego produktu.
  3. Czas transportu wynosi do 7 dni roboczych.
 5. Odstąpienie od umowy i reklamacje
  1. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia zamówionego towaru na adres: Zakład Optyczny Hilary ul. Lawendowa 9 80-840 Gdańsk, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz wskazaniem numeru rachunku bankowego Klienta.
  2. Reklamacje dotyczące wad towarów lub uszkodzeń powstałych podczas transportu mogą być składane na piśmie na adres Zakład Optyczny Hilary, ul. Lawendowa 9 80-840 Gdańsk. Klient wraz z reklamacją zobowiązany jest zwrócić reklamowany towar z podaniem numeru zamówienia, imienia, nazwiska oraz adresu, a także opisem wady towaru oraz w przypadku uszkodzenia transportowego także protokołu uszkodzenia przesyłki.
  3. W przypadku reklamacji soczewek kontaktowych niezbędne jest ich zabezpieczenie przed wyschnięciem. W celu zabezpieczenia przed wyschnięciem soczewki należy włożyć do pojemniczka przeznaczonego do ich przechowywania, zalać płynem pielęgnacyjnym oraz dokładnie zamknąć pojemniczek.
  4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, zaleca się spisanie razem z pracownikiem poczty lub firmy kurierskiej protokołu uszkodzenia przesyłki.
  5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji towary zostaną odesłane do Klienta
  6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Zakład Optyczny Hilary wymieni towar reklamowany na wolny od wad lub jeśli nie będzie możliwości wymiany, dokona na rzecz klienta zwrotu ceny towaru.
 6. Ochrona danych osobowych i prywatności
  1. Zakład Optyczny Hilary informuje, że dane osobowe podane podczas rejestracji w Serwisie są przetwarzane w celu realizacji zamówień Klienta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania i usuwania.
  2. Aktualizacja danych podanych podczas rejestracji w Serwisie następuje za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu się w Serwisie.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych umową lub regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego o umowie sprzedaży oraz innych właściwych ustaw szczególnych. W przypadku niezgodności niniejszego regulaminu i związanej z nim dokumentacji z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, pierwszeństwo w stosowaniu mają przepisy dotyczące ochrony konsumentów.
  2. Treść niniejszego regulaminu jest doręczana Klientowi przez jego udostępnienie w Serwisie. Klient ma możliwość pobrania i zapisania niniejszego regulaminu w każdej chwili po zalogowaniu się do Serwisu. Zakład Optyczny Hilary potwierdza na piśmie wymagane prawem informacje wraz z realizacją zamówienia.
Wzrok
Pomoc